خانه / ویژه کنکور / دانلود سوالات و پاسخ ارشد ۹۷ همه رشته ها

دانلود سوالات و پاسخ ارشد ۹۷ همه رشته ها

لينك دانلود دفترچه كد و عنوان رشته امتحاني

دریافت دفترچه

۱۱۰۱ – زبان وادبيات فارسي دریافت دفترچه ۱۱۰۲ – مجموعه علوم جغرافيايي دریافت دفترچه ۱۱۰۳ – سنجش ازدور و سيستم اطلاعات جغرافيايي دریافت دفترچه ۱۱۰۴ – مجموعه زبان عربي دریافت دفترچه

۱۱۰۵ – علوم اقتصادي

دریافت دفترچه ۱۱۰۶ – مجموعه تربيت بدني وعلوم ورزشي دریافت دفترچه ۱۱۰۷ – تاريخ  دریافت دفترچه ۱۱۰۸ – مجموعه علوم اجتماعي  دریافت دفترچه ۱۱۰۹ – زبان هاي باستاني ایران  دریافت دفترچه ۱۱۱۰ – مجموعه زبان شناسي  دریافت دفترچه ۱۱۱۱ – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي – علوم قرآنی  دریافت دفترچه ۱۱۱۲ – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي- فقه و حقوق  دریافت دفترچه ۱۱۱۳ – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي- فلسفه و کلام  دریافت دفترچه ۱۱۱۴ – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي – ادیان  دریافت دفترچه ۱۱۱۵ – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي – مخصوص اهل تسنن  دریافت دفترچه ۱۱۱۶ – مجموعه فلسفه

 دریافت دفترچه

۱۱۱۷ – مجموعه علوم تربيتي  دریافت دفترچه ۱۱۱۹ – علم اطلاعات ودانش شناسي  دریافت دفترچه ۱۱۲۰ – مجموعه زبان فرانسه  دریافت دفترچه ۱۱۲۱ – مجموعه زبان انگليسي دریافت دفترچه ۱۱۲۲ – مجموعه زبان روسي  دریافت دفترچه ۱۱۲۴ – مجموعه زبان الماني  دریافت دفترچه ۱۱۲۵ – مجموعه مديريت جهانگردي  دریافت دفترچه ۱۱۲۶ – مجموعه حقوق  دریافت دفترچه ۱۱۲۷ – ايرانشناسي  دریافت دفترچه ۱۱۲۸- آموزش زبان ژاپنی بخش کتبی  دریافت دفترچه ۱۱۲۹ – زبان وادبيات اردو  دریافت دفترچه ۱۱۳۰ – مجموعه علوم سياسي وروابط بين الملل  دریافت دفترچه ۱۱۳۱ – مجموعه مطالعات جهان  دریافت دفترچه ۱۱۳۲ – باستان شناسي  دریافت دفترچه ۱۱۳۳ – مجموعه روانشناسي  دریافت دفترچه ۱۱۳۴ – مجموعه حسابداري  دریافت دفترچه ۱۱۳۷ – مطالعات زنان  دریافت دفترچه ۱۱۳۸ – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي  دریافت دفترچه ۱۱۳۹ – مددكاري اجتماعي  دریافت دفترچه ۱۱۴۲ – مجموعه مديريت

 دریافت دفترچه

۱۱۴۳-مشاوره دریافت دفترچه ۱۱۴۴-مدیریت دریایی دریافت دفترچه ۱۱۴۵-مجموعه امور فرهنگی

 دریافت دفترچه

۱۱۴۶ – مجموعه محيط زيست

دریافت دفترچه

۱۱۴۸ – مجموعه مديريت کسب و کار و امور شهری  دریافت دفترچه ۱۱۵۲ -مدرسي معارف اسلامي دریافت دفترچه ۱۱۵۳-مدیریت اطلاعاتی  دریافت دفترچه ۱۱۵۶ – اماد  دریافت دفترچه ۱۱۶۰- فرماندهی و مدیریت انتظامی  دریافت دفترچه ۱۱۶۱- مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین  دریافت دفترچه ۱۲۰۱ –  علوم زمين  دریافت دفترچه ۱۲۰۲ – مجموعه ژئوفيزيك وهواشناسي

 دریافت دفترچه

۱۲۰۳ – مجموعه شيمي  دریافت دفترچه ۱۲۰۴ – مجموعه فيزيك

 دریافت دفترچه

۱۲۰۵ – مجموعه فوتونيك  دریافت دفترچه ۱۲۰۶ – مجموعه زيست شناسي -علوم سلولي ومولكولي  دریافت دفترچه ۱۲۰۷ –  آمار  دریافت دفترچه ۱۲۰۸ – مجموعه ریاضی  دریافت دفترچه ۱۲۰۹ – مجموعه علوم كامپيوتر  دریافت دفترچه ۱۲۱۳ – زيست شناسي گياهي  دریافت دفترچه ۱۲۱۴ – زيست شناسي علوم جانوري  دریافت دفترچه ۱۲۱۵ – مجموعه محيطزيست  دریافت دفترچه ۱۲۱۶ – زيست شناسي دريا  دریافت دفترچه ۱۲۱۷ – اوقیانوس شناسی فیزیکی   دریافت دفترچه ۱۲۱۸ – مجموعه تاريخ وفلسفه علم  دریافت دفترچه ۱۲۱۹ – علوم شناختي دریافت دفترچه ۱۲۲۰- مجموعخ علوم اطلاعاتی

 دریافت دفترچه

۱۲۵۱ – مجموعه مهندسي برق  دریافت دفترچه ۱۲۵۳ – مجموعه مهندسي نفت   دریافت دفترچه ۱۲۵۵ – مجموعه مهندسي پليمر   دریافت دفترچه ۱۲۵۶ – مهندسي معماري كشتي  دریافت دفترچه ۱۲۵۷ -مجموعه مهندسي شيمي  دریافت دفترچه ۱۲۵۸- مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی  دریافت دفترچه ۱۲۵۹ – مهندسي صنايع  دریافت دفترچه ۱۲۶۲ – مهندسی درسوانح طبيعي  دریافت دفترچه ۱۲۶۳ – مهندسي نقشه برداري  دریافت دفترچه ۱۲۶۴ – مجموعه مهندسي عمران  دریافت دفترچه ۱۲۶۷ – مجموعه مهندسي مكانيك

 دریافت دفترچه

۱۲۶۸ – مجموعه مهندسي معدن  دریافت دفترچه ۱۲۷۲ – مجموعه مهندسي مواد ومتالوژی  دریافت دفترچه ۱۲۷۳ – نانوفناوري -نانومواد  دریافت دفترچه ۱۲۷۶ – مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات

دریافت دفترچه

۱۲۷۷ – مجموعه مهندسي كامپيوتر  دریافت دفترچه ۱۲۷۹ – مجموعه مهندسي هوافضا  دریافت دفترچه ۱۲۸۳ – مهندسي نساجي  دریافت دفترچه ۱۲۸۵ – مهندسی شیمی -بيوتكنولوژي و داروسازی  دریافت دفترچه ۱۲۸۶ – مجموعه مهندسي پليمر-صنايع رنگ  دریافت دفترچه ۱۲۸۷ – مهندسي طراحي محيطزيست  دریافت دفترچه ۱۲۹۰ – مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون درصنايع نفت  دریافت دفترچه ۱۲۹۲ – مهندسي ايمني وبازرسي فني  دریافت دفترچه ۱۲۹۳ – بهداشت -ايمني ومحيطزيست HSE  دریافت دفترچه ۱۲۹۴ – مجموعه ايمني صنعتي  دریافت دفترچه ۱۳۰۱ – مجموعه مرتع و آبخيزداري  دریافت دفترچه ۱۳۰۲ – علوم و مهندسي آب  دریافت دفترچه ۱۳۰۳ – مجموعه زراعت واصلاح نباتات  دریافت دفترچه ۱۳۰۴ – اقتصادكشاورزي  دریافت دفترچه ۱۳۰۵ – علوم و مهندسی باغبانی  دریافت دفترچه ۱۳۰۶ – ترويج وآموزش كشاورزي  دریافت دفترچه ۱۳۰۷ – علوم و مهندسي جنگل  دریافت دفترچه ۱۳۰۸ – مجموعه مدیریت حاصلخیزی- زیست فناوری و منابع خاک  دریافت دفترچه ۱۳۰۹ – مجموعه علوم دام وطيور  دریافت دفترچه ۱۳۱۱ – علوم و مهندسي شيلات  دریافت دفترچه ۱۳۱۲ – مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی  دریافت دفترچه ۱۳۱۳ -علوم ومهندسي صنايع غذايي  دریافت دفترچه ۱۳۱۴ -حشره شناسي كشاورزي  دریافت دفترچه ۱۳۱۵ – بيماري شناسي گياهي  دریافت دفترچه ۱۳۱۷ – علوم و مهندسي محيط زيست  دریافت دفترچه ۱۳۱۹ -مهندسي مكانيك بيوسيستم  دریافت دفترچه ۱۳۲۱ – مدیریت و کنترل بيابان  دریافت دفترچه ۱۳۲۲ – مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي  دریافت دفترچه ۱۳۲۳ – اکوهیدرولوژی  دریافت دفترچه ۱۳۲۴ – بيوتكنولوژي دركشاورزي  دریافت دفترچه ۱۳۲۵ – توسعه روستايي  دریافت دفترچه ۱۳۲۷ – مديريت كشاورزي  دریافت دفترچه ۱۳۲۸ – مهندسي فضاي سبز  دریافت دفترچه ۱۳۵۰ – مجموعه برنامه ريزي شهري -منطقه اي ومديريت شهري  دریافت دفترچه ۱۳۵۱ – طراحي شهري  دریافت دفترچه ۱۳۵۲ – مجموعه معماري  دریافت دفترچه ۱۳۵۳ – مرمت واحياي ابنيه وبافت هاي تاريخي  دریافت دفترچه ۱۳۵۶ – نمايش عروسكي  دریافت دفترچه ۱۳۵۷ – مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما  دریافت دفترچه ۱۳۵۸ – مجموعه هنرهاي تصويري وطراحي

 دریافت دفترچه

۱۳۵۹ – مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي  دریافت دفترچه ۱۳۶۰ – مجموعه هنرهاي موسيقي  دریافت دفترچه ۱۳۶۱ – مجموعه هنرهاي ساخت ومعماري  دریافت دفترچه ۱۳۶۲ – طراحي صنعتي  دریافت دفترچه ۱۳۶۳ – فرش  دریافت دفترچه ۱۳۶۴ – طراحي پارچه ولباس  دریافت دفترچه ۱۵۰۱ – انگل شناسي دامپزشكي  دریافت دفترچه ۱۵۰۲ – فيزيولوژي دامپزشكي  دریافت دفترچه ۱۵۰۳- قارچ شناسی دامپزشکی  دریافت دفترچه ۱۵۰۴ – بافت شناسي دامپزشكي  دریافت دفترچه ۱۵۰۵ – باكتري شناسي دامپزشكي  دریافت دفترچه ۱۵۰۶ – ايمني شناسي دامپزشكي  دریافت دفترچه ۱۵۰۷ – بهداشت وكنترل كيفي موادغذايي  دریافت دفترچه ۱۵۰۹ – بيوشيمي باليني  دریافت دفترچه ۱۵۱۰- سم شناسی  دریافت دفترچه زبان فرانسه براي كد رشته ۱۱۱۷ و ۱۱۴۳ – صبح پنجشنبه  دریافت دفترچه زبان فرانسه و زبان آلماني برای کد رشته ۱۱۰۸ و ۱۱۱۶ و ۱۱۳۰ – صبح جمعه  دریافت دفترچه  زبان فرانسه- مجموعه حقوق  دریافت دفترچه زبان فرانسه برای کد ۱۱۱۰ – عصر پنجشنبه

لينک منبع

درباره ی admin

همچنین ببینید

سرای دانش فدک | The Lost Magic formula of Learn Essays Cyberspace

One more disadvantage of pure ingredients stands out as the reduced group of pure products …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *